logo

povrchové úpravy

Jednou z podstatných podmienok kvality výrobku je jeho povrchová úprava, ktorá dotvára dizajn a zlepšuje jeho funkčné vlastnosti, zabezpečuje ochranu materiálu pred vonkajšími vplyvmi, zefektívni jeho technické riešenie a tým zlepší možnosti odbytu na domácom i zahraničnom trhu.

Práškové náterové hmoty tvoria jednou z najprogresívnejších metód protikoróznej ochrany materiálov. Zvýšený nárast záujmu o práškové náterové hmoty je možné pripísať ich výborným fyzikálno-chemickým vlastnostiam, ktoré sa prinajmenšom vyrovnajú klasickým náterovým systémom s obsahom rozpúšťadiel tzv. mokrým náterom, pričom sú splnené najvyššie kritéria kladené na protikoróznu odolnosť i estetické vlastnosti výsledného povrchu.

1. Hlavné ekologické výhody


 • Bez rozpúšťadiel
 • 100 % pevný podiel
 • Pigmenty bez nebezpečných ťažkých kovov (bez olova, kadmia)
 • Minimum odpadového materiálu (prakticky bezodpadová technológia)
 • Systém recyklácie
 • Jednoduché zneškodnenie práškového odpadu

2. Hlavné ekonomické výhody


Okrem zrejmých technických, fyzikálnych a ekologických výhod sú práškové náterové hmoty zaujímavé aj z ekonomického hľadiska. Medzi podstatné výhody práškovania patrí:

 • Jednovrstvový náter
 • Úspora energie
 • Zvýšenie životnosti kovového materiálu

Práškové náterové hmoty sú vyrábané vo forme veľmi jemného prachu s priemernou hodnotou veľkosti zrna 40-50 mm s ditribúciou častíc do 100 mm. Po aplikácii na predupravený kovový podklad je nevyhnutné nanesený materiál vypáliť v peci pri teplotách 180-200°C po dobu cca 10-15 min, pričom existujú aj náterové systémy s teplotou vypaľovania cca 120°C.

Zloženie:

Väčšina práškových náterových hmôt je zmesou živice (napr. polyester, epoxid), vytvrdzovacieho činidla, činidla pre reguláciu rozlyvu, katalyzátora, pigmentov, plnív a iných, pričom živica tvorí bázu v ktorej sú všetky ostatné látky dispergované. Toxikologické štúdie týchto náterov poukazujú na skutočnosť, že väčšina práškových náterov je považovaná za inertný materiál.

Okrem základného systému živice s vytvrdzovacím činidlom (spojivo / tvrdidlo) výslednú práškovú náterovú hmotu tvoria:

 • Pigmenty - prispievajú k farebným a krycím vlastnostiam práškových náterov
 • Plnivá ( výplne) - znižujú cenu východiskových surovín a dávajú aplikáciám ich vlastnosti
 • Prísady - napomáhajú užitočným vlastnostiam (rozliv filmu, tvorba textúry a štruktúry)

3. Základné typy práškových NH a ich vlastnosti


EPOXID

Vhodná predovšetkým na vnútorné použitie.

POLYESTER

V súčastnosti je na trhu dostatočné množstvo polyesterových živíc použiteľných pre rôzne aplikácie. Vytvrdený polyester nadobudne veľmi husté chemické zosietenie, čo je príčinou veľmi dobrých mechanických a chemických vlastností polyesterových práškových náterov.

HYBRID (EPOXID / POLYESTER )

Za účelom využitia najlepších vlastností tak polyesterov ako aj epoxidov boli v polovici 70-ich rokov tieto navzájom zmiešané za vytvorenia hybridného materiálu. Vytvorený polymérny reťazec však je menej stabilný ako najslabší článok a tak sa v tomto prípade odolnosť oproti UV-žiareniu výrazne nezvýšila. Boli však deklarované aj nové, vyhovujúce vlastnosti ako:

 • slabšie žltnutie pri prepálení
 • zlepšenie aplikačných vlastností pri elektrostatických aplikáciách
 • mierne lepšia odolnosť oproti kriedovateniu

Použitie:

 1. Kovový nábytok
 2. Kovové upínacie prípravky
 3. Vonkajšie konštrukcie
 4. Domáce vybavenie
 5. Vykurovacie prvky
 6. Automobilové komponenty
 7. Strojové zariadenie a náradie
 8. Ochrana proti korózii
 9. Elektrická izolácia
 10. Iné všeobecné priemyselné využitie